Editorial Office of the Voprosy Istorii Estestvoznaniia i Tekhniki journal

Editorial Office of the Voprosy Istorii Estestvoznaniia i Tekhniki journal

Interests
Author's publiactions in the library
Events in Brief  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Events in Brief  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Vadim Alekseevich Il’in (4.VI.1941 – 4.III.2019)  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Events in Brief  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Dissertations  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Events in Brief  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Dissertations  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Events in Brief  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Irina Olegovna Lyuter (26.II.1963 – 24.V.2019)  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Yelena Solomonovna Levina (9.III.1944 – 15.VI.2019)  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Events in Brief  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Events in Brief  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Eduard Izrailevich Kolchinsky (16.XI.1944 – 24.I.2020)  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Boris Ilyich Ivanov (21.IV.1939 – 5.II.2020)  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Events in Brief  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Evgeny Lvovich Nemirovsky (21.IV.1925 – 2.VII.2020)  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Events in Brief  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Irina Aleksandrovna Tyulina (3.II.1922 – 29.VI.2020)  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Vladimir Vasilievich Balabin (1.XII.1925 – 1.X.2020)  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Events in Brief  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Events in Brief  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Aleksandr Mikhailovich Smolegovsky (1.V.1939 – 30.IX.2020)  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Events in Brief  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Elena Borisovna Muzrukova (8.II.1944 – 21.VI.2021)  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Alexander Vladimirovich Kessenikh (13.II.1932 – 15.IX.2021)  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Valerian Afanasievich Snytko (18.I.1939 – 2.XII.2021)  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Events in Brief  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Yurii Andreevich Mazing (5.IV.1951 ‒ 16.X.2021)  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)
Коротко о событиях  (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki)