Leonid P. Krysin

Leonid P. Krysin

Vinogradov Russian Language Institute (Russian Academy of Sciences)
Interests
Author's publiactions in the library
Academician of the RAS Yuriy Derenikovitch Apresyan (In Celebration of His 90th Birthday)  ( Izvestiia Rossiiskoi akademii nauk. Seriia literatury i iazyka)
TYPES OF PRAGMATIC INFORMATION IN THE "EXPLANATORY DICTIONARY"  ( Izvestiia Rossiiskoi akademii nauk. Seriia literatury i iazyka)
ON SPEECH IDENTIFICATION OF INTELLIGENTSIA  (Obshchestvennye nauki i sovremennost)
M. PANOV AS SOCIOLOGIST OF LANGUAGE  (Obshchestvennye nauki i sovremennost)
RECALLING REFORMATSKII  (Obshchestvennye nauki i sovremennost)
Recz. na: Slovar` inostranny`x slov  (Voprosy Jazykoznanija)