Alexander Demchenko

Alexander Demchenko

Interests
Author's publiactions in the library
VIII KONFERENCIYA ARABISTOV IV RAN  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)
VII KONFERENCIYa ARABISTOV IV RAN  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)
METODOLOGIYa ISSLEDOVANIJ V OBLASTI ISLAMA  (Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost)