THE SWEDISH HISTORIANS ABOUT CHARLES XII AND THE GREAT NORTHERN WAR
Reviews
Readers community rating
0.0 (0 votes)


Views
69


Downloads
32
Date of publication
06.07.2009
Public year
2009
ISBN
01303864
THE SWEDISH HISTORIANS ABOUT CHARLES XII AND THE GREAT NORTHERN WAR
Read   Download pdf
About
In the article the Swedish historiography of Great Northern war 1700-1721 since XVIII century is analyzed. Its development communicates as with changes of a political conjuncture in Sweden as a whole with formation of the history as a science. The author shows, how considered Charles's epoch XII and critically estimated its person in the XIX century the representatives of "old school" first of all A. Fryxell and F. Carlsson and how on a boundary XIX - XX centuries the "new school" appeared (H. Hjarne and its the followers), for which the apologetics of the Swedish king was characteristic. During the intermilitary period representatives of "new school" occupied the dominant positions in the Swedish historiography, but Charles's eulogy XII have disappeared. During the post-war period the Swedish historians, began to give the basic attention to social-economic problems, and the person of Charles XII was again estimated critically.
About authors
References
1. Torbacke J. "Försvaret främst". Tre studier till belysning av borggårdskrisens problematik. Stockholm, 1983, s. 47.
2. Westerlund O. Karl XII i svensk litteratur från Dahlstierna till Tegnér. Lund, 1951
3. Hildebrand K.-G. Till Karl XII-uppfattningens historia. I. Från Voltaire till Fryxell. - (Svensk) Historisk tidskrift (dalee - SHT). Stockholm, 1954
4. Jacobsson G. Från Geijer till Hjärne. Studier i svensk historieskrivning under 1800-talet. Stockholm-Örebro, 1945; Hildebrand K.-G. Till Karl XII-uppfattningens historia. II. Från Beskow Hjärne. - SHT, 1955.
5. Artéus G. Krigsteori och historisk förklaring I. Kring Karl XII:s ryska fälttåg. Göteborg, 1970.
6. Lönnroth E. Karl XII:s pånyttfödelse. - Lönnroth E. Historia och dikt. Stockholm, 1959
7. Elvander N. Harald Hjärne och konservatismen. Konservativ idédebatt i Sverige 1865-1922. Stockholm-Uppsala, 1961;
8. Torbacke J. "Försvaret främst". Tre studier till belysning av borggårdskrisens problematik. Stockholm, 1983; Lindegren J. Karl XII. - Kungar och krigare. Tre essäer om Karl X Gustaf, Karl XI och Karl XII. Stockholm, 1992
9. Liljegren B. Karl XII. En biografi. Lund, 2000; Oredsson S. Livskraften hos Karl XII-forskningen "nya skola". - Historia, krig och statskonst. Stockholm, 2000
10. Lindenborg Å. Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk maktresurs, 1892-1900. Uppsala, 2001
11. Zander U. Fornstora dagar, modernare tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskift till sekelskifte. Lund, 2001.
12. Ericsson P. Bilden av suveränen. - Makt och vardag. Hur man styrde, levde och tänkte under svensk stormaktstid. Red. S. Dahlgrén, A. Florén, Å. Karlsson. Stockholm, 1993
13. Ericsson P. Det Stora nordiska kriget förklarat. Karl XII och det ideologiska tilltalet. Uppsala, 2002.
14. Voltaire F. de Carl XII: historia. Stockholm, 1987, s. 299f.
15. Torstendahl R. Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920. Uppsala, 1964, s. 72-92.
16. Fryxell A. Berättelser ur svenska historien, bd. 21. Stockholm, 1856.
17. Fryxell A. Berättelser ur svenska historien, bd. 22. Stockholm, 1856, s. 1ff, 53-57, 97ff, 108ff.
18. Fryxell A. Berättelser ur svenska historien, bd. 21, s. 160ff; idem. Berättelser ur svenska historien, bd. 24. Stockholm, 1856. s. 169
19. Hildebrand K.-G. Till Karl XII-uppfattningens historia, s. 384f, 387-391.
20. Mankell J. Om Karl XII såsom fältherre, jemte en öfversigt af de strategiska grunddragen af hans fälttåg. -Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, 1867, s. 607-631
21. Carlson F.F. Sveriges historia under Pfalziska huset. 6 delen. Stockholm, 1881, s. 424f, 427f, 437
22. Carlson F.F. Torstendahl R. En historiker och hans tid. F.F. Carlson, historikerna och tidsbegreppet. - Historievetenskap som teori, praktik, ideologi. Stock- holm, 1988, s. 65ff.
23. Torstendahl R. En historiker och hans tid. F.F. Carlson, historikerna och tidsbegreppet. - Historievetenskap som teori, praktik, ideologi. Stockholm, 1988, s. 65ff.
24. Carlson E. Sveriges historia under Pfalziska huset. 8 delen. Sveriges historia under Karl den tolftes. 3 delen. Stockholm, 1910, s. 269-272
25. Hjärne H. Karl XII. En uppgift för svensk häfdaforskning. - Vintergatan, 1897
26. Hjärne H. Svenskt och främmande. Stockholm, 1908, s. 107-113.
27. Elvander N. Harald Hjärne och konservatismen. Konservativ idédebatt i Sverige 1865-1922. Stockholm- Uppsala, 1961, s. 359f, 366f.
28. Hjärne H. Karl XII. Omstörtnig i Östeuropa 1697-1703. Stockholm, 1902.
29. Stille Å. Karl XII:s fälttågplaner 1707-1709. Lund, 1908, s. 197.
30. Stenlåås N. Kampen om högern - uppbyggnaden av Allmänna valmansförbundet 1904-1922. - Anfall eller försvar. Högern i svensk politik under 1900-talet. Red. T. Nilsson. Stockholm, 2002, s. 56ff, 70-74.
31. Strindberg A. Tal till svenka nationen. Folkstaten, Religiös renässans, Tsarens kurir. - Strindberg A. Samlade verk, b. 68. Stockholm, 1988, s. 37, 41-44.
32. Stenkvist J. Sven Hedin och bondetåget. - Heroer på offentlighetens scen. Politiker och publicister i Sverige 1809-1914. Stockholm, 1987, s. 250-261, 284-288.
33. Oredsson S. Karl XII och det svenska stormaktsväldets fall i historieskrivning och tradition. - Tsar Peter och Kung Karl - två här- skare och deras folk. Stockholm, 1998, s. 293f.
34. Karl XII på slagfältet. Karolinsk slagledning sedd mot bakgrund av taktikens utveckling från äldsta tider. Gen- eralstaben, bd.1 - 4. Stockholm, 1918-1919.
35. Wernstedt F. Lineartaktik och karolinsk takrik. Några reflex- ioner med anledningen av framställningen i "Karl XII på slagfältet". - KFÅ, 1957
36. Petri G. Slaget vid Poltava. - KFÅ, 1958; Lundkvist S. Slaget vid Breitenfeld. - Historisk tidskrift. Stockholm, 1963
37. Nilsson K.N.A. Svensk överklassnazism 1930-1945. Stockholm, 1996, s. 147ff
38. Oredsson S. Lunds universite- tet under andra världskriget. Motsättningar, debatter och hjälpinsatser. Lund, 1996, s. 17, 44ff, 164f, 217
39. Hildebrand K.-G. Från Harald Hjärne till Sven A. Nilsson. Historievetenskapen i Uppsala 1913-1955. - Saga och Sed, 1991, s. 23.
40. Minimikrav och optimumnormer i svensk historieforskning 1920-1960. - Historievetenskap som teori, praktik, ideologi. Stockholm, 1988, s. 72, 85f, 94f.
41. Odén B. Lauritz Weibull och forskarsamhället. Lund, 1975, s. 211
42. Björk R. Den historiska argumenteringen. Konstruktion, narration och kolligation - förklaringsresonemang hos Nils Ahnlund och Erik Lönnroth. Uppsala, 1983, s. 18-21
43. Lilja S. Historia i tiden. Lund, 1989, s. 49-52
44. Zander U. Fornhistoria dagar..., s. 183ff; Gunnerius- son H. Det historiska fältet. Svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957. Uppsala, 2002, s. 34-72.
45. Niléhn L.H. Minervas uggla, flygande i skymningen? Ett och annat om historieforskningen på 1960-talet. - Scandia, 1985, s. 234-238
46. Åmark K. Några drag i den svenska historieforskningens utveckling under 1960- och 1970-talen. - Teori- och metodproblem i modern s vensk historieforskning. Red. K. Åmark. Stockholm, 1981, s. 8ff, 23-30
47. Nilsson S.A. Den karolinska militärstaten. - Tre karlar. Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII. Stockholm, 1984, s. 47ff.
48. Konung Karl XII:s egenhändiga bref. Utg. E. Carlsson. Stockholm, 1893, s. 250
49. Jägerskiold S. Sverige och Europa 1716-1718. Studier i Karl XII:s och Görtz' utrikespolitik. Uppsala, 1935, s. 467-472
50. Villius H. Karl XII. 2:a uppl. Stockholm, 1993.
51. Hjärne H. Karl XII. Hans livsverk från riksförsvarets synpunkt. - Karl XII. Till 200-årsdagen av hans död. Utg. S.E. Bring. Stockholm, 1918, s. 4.
52. Rosén J. Den svenska utrikespolitikens historia, II:1. Stockholm, 1952, s. 111ff.
53. Jonasson G. Karl XII och hans rådgivare. Den utrikespolitiska maktkampen i Sverige, 1697-1702. Stockholm, 1960;
54. Jonasson G. Kriget mot Danmark år 1700. Förberedelserna för landstigning och bakgrunden till fredsslutet. - KFÅ, 1962
55. Jonasson G. Karl XII:s baltiska militärpolitik under år 1700. - Scandia, 1963
56. Jonasson G. Karl XII:s polska politik 1702- 1703. Stockholm, 1968.
57. Tengberg E. Från Poltava till Bender. En studie i Karl XII:s turkiska politik 1709-1713. Lund, 1953.
58. Ahlström W. Arvid Horn och Karl XII 1710 - 1713. Lund, 1959
59. Rosén J. Det engelska anbudet om fredsmedling 1713. - Lund Universitets årsskrift. Ny följd Avd. I, bd. 43, nr. 6, Lund, 1947
60. Lundquist C.L. Council, King and Estates in Sweden 1713 - 1714. Stockholm, 1975.
61. Sörensen P. Sverige och Frankrike 1715-1718: ett bidrag till kännedomen om Sveriges utrikespolitik efter Carl XII:s återkomst från Turkiet, b. 1-3. Lund, 1909-1921
62. Sörensen P.Karl XII:s utrikespolitik efter hemkomsten från Turkiet. - Karl XII. Till 200-årsdagen av hans död. Utg. S.E. Bring. Stockholm, 1918
63. Hartman K.J. Ålandska kongressen och dess förhistoria, 1-5:2. Åbo, 1921-1931
64. Hildebrand K.-G. Karl XII-problem. - SHT, 1934
65. Lingeberg G. K.J. Hartman. Forskarmetoder och forskargärning. - Scandia, 1934
66. Hildebrand K.-G. Ekonomiska syften i svensk expansionspolitik 1700-1709. - KFÅ, 1949
67. Attman A. Swedish Aspiration and the Russian Market during the 17th Century. Göteborg, 1985.
68. Brulin H. Sverige och Frankrike under nordiska kriget och spanska successionskrisen åren 1700-1710: till belysning af Sveriges utrikespolitik under Karl XII. Uppsala, 1905
69. Brulin H. Österrike och det stora nordiska krigets före Karl XII:s infall i Sachsen. - SHT, 1905
70. Herlitz N. Det stora nordiska krigets förhistoria och första år 1697-1700. - Karl XII. Till 200-årsdagen av hans död. Utg. S.E. Bring. Stockholm, 1918
71. Hildebrand K.-G. En relation om Mazepa våren 1707. - KFÅ, 1935
72. Hildebrand K.-G. Polen 1704 - 1709. Kring Jósef Feldmans "Polska w dobie wie- likiej wojny pólnocnej". - KFÅ, 1936
73. Hildebrand K.-G. England och Sverige 1707. Några bidrag. - KFÅ, 1937
74. Almquist H. Patkul och Neugebauer. Rysk värvning och ryssfientlig agitation i Europa 1702-1705. - KFÅ, 1938
75. Backman S. Karl XII:s polska detronisationspolitik. - KFÅ, 1947.
76. Linde M. Statsmakt och bondemotstånd. Allmoge och överhet under stora nordiska kriget. Uppsala, 2000
77. Nordensvan C.O. Svenska armé åren 1700-1709. - KFÅ, 1916
78. Nordensvan C.O. Svenska arméns regementen 1700-1718. - KFÅ, 1920
79. Uddgren H.E. Kriget i Finland år 1713. Stockholm, 1906
80. Lagermark J.A. Krigshandelser i västra Sverige och Norge 1709-1718. - Karl XII. Till 200-årsdagen av hans död
81. Uddgren H.E. Adam Ludvig Lewenhaupt: hans krigföring i Kurland och Litauen 1703-1708, bd. I - II. Stockholm, 1919-1950
82. Petri G. Armfeldts karoliner 1718-1719. Stockholm, 1919
83. Lagermark J.A. Försvaret av det egentliga Sveriges Östersjökust 1709. - KFÅ, 1923
84. Lagermark J.A. Försvaret av det egentliga Sveriges Östersjökust 1710. - KFÅ, 1924
85. Wernstedt F. Några detaljer från arméns mobilisering och uppmarsch vid Stora nordiska krigets utbrott. - KFÅ, 1926
86. Lagermark J.A. Försvaret av det egentliga Sveriges Östersjökust, västra Sverige och Finland 1711. - KFÅ, 1928
87. Rosén C. von. Bidrag till kännedom om de händelser, som närmast föregingo svenska stormaktsvädets fall, bd. I - II. Stockholm, 1936.
88. Munthe A. Karl XII och den ryska sjömakten, b. 1-3. Stockholm, 1924-1927, bd. 1, s. V-XIII, 281-291.
89. Braunerhjelm C.A.G. Kungl. Lifregementets till häst historia. Del. III. Åren 1667 - 1723. Uppsala, 1914
90. Bensow E. Kungliga Skaraborgs regements historia. Andra delen. Från Breitenfeldt till Fredrikshald 1631-1718. Göteborg, 1944
91. Wernstedt F. Kungl. Svea Livgardets historia, bd. IV. 1664-1718, Stockholm, 1954;
92. Petri G. Kungl. första livgrenadjärregementets historia. Tredje delen. Östgöta infanteriregemente under Karl XI och Karl XII. Stockholm, 1958.
93. Seitz H. Den stora förödelsen 1719 och striden vid Södra Stäket. - KFÅ, 1960
94. Arfwidsson F. Försvaret och förlusten av Pernau åren 1709-1710. - KFÅ, 1961
95. Arfwidsson F. Stromberg och försvaret av Estland efter slaget vid Poltava. - KFÅ, 1966.
96. Porfir'ev E.I. Petr I - osnovopolozhnik voennogo iskusstva russkoj regulyarnoj armii i flota. M., 1952.
97. Artéus G. Krigsteori och historisk förklaring, 2. Karolinsk och europeiskk stridstaktik 1700-1712. Meddeland- en från Historiska institutionen i Göteborg 5. Göteborg, 1972, s. 111-117.
98. Englund P. Poltava. Berättelsen om en armés undergång. Stockholm, 1988
99. Ehnglund P. Poltava. Rasskaz o gibeli odnoj armii. M., 1995.
100. Ullgren P. Det stora nordiska kriget 1700-1721. Stockholm, 2008.
101. Sjöström O. Fraustadt 1706. Ett fält fargat rött. Lund, 2008, s. 288-294.
102. Lagermark J.A. Rustningarna till Karl XII:s sista fälttåg. - SHT, 1886.
103. Sörensen P. Adelns rusttjänst och adelsfanans organisation efter 1680. - SHT, 1924.
104. Persson R. Rustningarna i Sverige under det stora nordiska kriget. Studier rörande makten över krigsfinan- sieringen i det karolinska samhället. 1700-1709. Lund, 1975.
105. Lindegren J. Karl XII. - Kungar och krigare. Tre essäer om Karl X Gustaf, Karl XI och Karl XII. Stockholm, 1992, s. 182-194.
106. Lindegren J. Armfeldt och Karl XII:s sista fälttåg. - Jämten, 1993
107. Lindegren J.En civil kugge i det militära maskin- eriet. Kronofogden i Härjedalen och 1718 års anfall på Norge. -...vår lott och arvedel! En antologi om Jämtland. Utg. E. Torp. Östersund, 1994
108. Lindegren J. Generalmajor och landshövding. Länstyrelsen i Örebro och 1718 års norska fälttåg. - Krigsmakt och bygd. Soldater, ryttare och befäl i Örebro län under indelningsverkets tid. Närkes militärhis- toria. II. Utg. L.-O. Berg, S. Klingéus, H. Norman. Örebro, 1997
109. Lindegren J. Brödet och kriget: den jämtlandska armén och 1718-1719 års fälttåg. - Jämten, 1998
110. Lindegren J. Men, Money, and Means. - War and Competition between States. Oxford, 2000.
111. Bröd som vapen. Karl XII och succariebrödet. - Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok, 2000
112. Almquist J.-E. Ett försök under Karl XII:s regering till grundskatternas förenkling i samband med en ny jorde- boksmetod. - KFÅ, 1916
113. Almquist J.-E. Om kontributionsränteriet. Dess organization och första verksamhet med särskild hänsyn till 1713 års nya beskattningsmetod. - KFÅ, 1917
114. Almqvist D. Feifs finansiella reformer och Wilhelm von Schröders "Fürstli- che Schatz- und Rent-Cammer. - KFÅ, 1922
115. Almqvist D. Om de karolinska mynttecknens ursprung. - KFÅ, 1936; Justi- tiekanslersämbetet. Några drag ur dess utveckling. - Historiska studier tillägnade Ludvig Stavenow på sextioårsd- agen den 12 oktober 1924. Stockholm, 1924
116. Persson R. Ordningsmannaorganisationene 1718. - KFÅ, 1978.
117. Heckscher E.F. Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa. D.I. Före frihetstiden, boken 2. Stockholm, 1935, s. 289 - 298, 415ff, 634ff, 683ff.
118. Lingeberg G. Svensk ekonomisk politik under den görtzsk perioden. Lund, 1941
119. Brandell U. Förändringar i den svenska statshushållingen under det stora nordiska krigets tidigare år. - KFÅ, 194
120. Grauers S. De karolinska fälthärens underhåll 1700-1703. - KFÅ, 1968
121. Cavallie J. Från fred till krig. De fin- anciella problemen kring krigsutbrottet år 1700. Stockholm, Uppsala, 1975
122. Persson R. Rustningarna i Sverige under det stora nordiska kriget. Studier rörande makten över krigsfinansieringen i det karolinska samhället. 1700-1709. Lund, 1975.
123. Karlsson Å. Den jämlika undersåten: Karl XII:s förmögenetsbeskatting 1713. Uppsala, 1994.
124. Lindegren J. Maktstatens resurser. Uppsala, 1992.
125. Axelsson G.E. Sveriges tillstånd på Karl XII:s tid. Visby, 1888.
126. Schartau S. Tillståndet i Jönköpings län 1697-1721. - KFÅ, 1915, s. 207f; Hallerman P. Tillståndet i Blekinge under det Stora Nordiska kriget. - KFÅ, 1916, s. 240f, 266f
127. Schartau S. Tillståndet i Uppland under det Stora Nordiska kriget. - KFÅ, 1919, s. 253f, 276, 310.
128. Bonnesen S. Om Hallands folkmängd under Karl XII:s regering. - KFÅ, 1911, s. 264
129. Schartau S. Tillståndet i Jönköpings län 1697-1721..., s. 214f, 230-234
130. Schartau S.Kopparbergs län under det Stora nordiska kriget. - KFÅ, 1918, s. 312
131. Schartau S. Om Sveriges tillstånd under Karl XII:s tid. - Karl XII. Till 200-årsdagen av hans död, s. 516, 529f; Hallerman. Tillståndet i Blekinge..., s. 247, 261, 266
132. Kjellgren G. Gotland 1690-1720. Studier rörande centrala demografiska och ekonomiska problem under nödår och krigstid. Södertälje, 1942, s. 76, 216p
133. Olander G. Studier över det inre tillstånd i Sverige under senare delen av Karl XII:s regering med särskild hänsyn till Skaraborgs län. Göteborg, 1946, s. 99f.
134. Weibull J. Öderjord och ödemantal i 1680-talets Skåne. En kameralhistorisk studie. - Scandia, 1958, s. 255-259, 286f.
135. Linde M. Statsmakt och bondemotstånd. Allmoge och överhet under stora nordiska kriget. Uppsala, 2000, s. 200-203.
136. Gadd C.-J. Det svenska jordbrukets historia. Bd. 3. Den agrara revolutionen 1700-1870. Stockholm, 2000.
137. Boyothius B., Heckscher E.F. Svensk handelsstatistik 1637-1737. Stockholm, 1938
138. Hildebrand K.-G. Fager- stabrukens historia. Sexton- och sjuttonhundratalen. Uppsala, 1957.
139. Carlsson S. Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865. Studier rörande det svenska stånds samhällets up- plösning. Lund, 1949
140. Elmroth I. För kung och fosterland. Studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900. Lund, 1981.