TWO VECTORS OF UNDERSTANDING INTERNATIONAL POLITICAL REALITY
TWO VECTORS OF UNDERSTANDING INTERNATIONAL POLITICAL REALITY
Читать книгу
О чем книга?
Мировая экономика и международные отношения, TWO VECTORS OF UNDERSTANDING INTERNATIONAL POLITICAL REALITY
Об авторах
References

Sovremennye burzhuaznye teorii mezhdunarodnykh otnoshenij. Otv. red. V.I. Gantman. M., 1976; Sistema, struktura i protsess razvitiya sovremennykh mezhdunarodnykh otnoshenij. Otv. red. V.I. Gantman. M., 1984; Protsess formirovaniya i osuschestvleniya vneshnej politiki kapitalisticheskikh gosudarstv. Otv. red. V.I. Gantman. M., 1981; Kosolapov N.A. Sotsial'naya psikhologiya i mezhdunarodnye otnosheniya. M., 1983.               
Morse E.L. Modernization and the Transformation of International Relations. L., 1976. P. 88, 93, 125-128; Transnational Relations and World Politics. R.O. Keohane, J. S. Jr. Nye (eds.). Cambridge (Mass.), 1972.
Rosenau J.N. Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity. New Jersey, 1990. P. 7-8.
Похожие книги