ROMAN JACOBSON''S VISITS TO SLOVAKIA IN 1957 AND 1968
ROMAN JACOBSON''S VISITS TO SLOVAKIA IN 1957 AND 1968
Читать книгу   Download pdf
О чем книга?
The article tells about two visits of philologist Roman Jacobson to Slovakia in 1957 and 1968. It is shown, how Czech colleagues' attitude to him was changing depending on political situation in the country.
Об авторах
References

1. Hayeková M. Slavisti R. Jakobson a H.C. Schoneveld v Bratislave // Slovenská reč. 1957. Č. 4.

2. Ústredný archív SAV (ÚA SAV).

3. Roman Jakobson. Formalistická škola a dnešní literární věda ruská / Ed.T. Glanc. Brno, 1935.Praha, 2005.

4. Bakoš M. Avantgarda 38: štúdie, články, dokumenty. Bratislava, 1969.

5. Holotíková Z. Laco Novomeský. Bratislava, 1980.

6. Gašpar Tido J. Pamäti II. Bratislava, 2004.

7. Zguriška Z. Strminou liet. Bratislava, 1972.

8. Umenie politiky, politika umenia. Z listov Laca Novomeského I. / Ed. Drug Š. Bratislava, 1988.

9. Petráň J. Filosofé dělají revoluci. Praha, 2015; Ďurovič Ľ. Začiatky štrukturalizmu na Slovensku aBratislavský lingvistický krúžok // Jazykovedný časopis. 2000.Č. 2. // http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2000/2/jc2000_2.pdf

10. Petráň J. Filosofové dělají revoluci. Praha, 2015.

11. Sgall P. Stalinovy práce o jazykovědě a pražský lingvistický strukturalismus // Tvorba. 1951. Č. 28.

12. Archiv bezpečnostních služeb České republiky (ABS ČR).

13. Stanislav I. Západní slavisti medzi nami // Večerník. 1957. 6 II.

14. Štěpánek V. Kde už nejde o vědecké styky // Rudé právo. 1958. 26 IV.

15. Marušiak J. Slovak Policy 1956–60. Praha, 2000. // http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/slovenska-politika-1956-1960.pdf

16. Slovenský národný archív (SNA). Fond ÚV KSS: P. David, dr. 2248, passim (raznoe).

17. Drug Š. Prípad Jakobson // Romboid. 1990. Č. 6.

18. Ivanov V.V. O Romane Yakobsone. (Glavy iz vospominanij) // http://magazines.russ.ru/zvezda/1999/7/ivanov.html

19. Roman Jakobson. Z korespondence / Ed.A. Morávková. Praha, 1997.

20. Štoll L. O tvar a strukturu v slovesném umění. Praha, 1966.

21. Drug Š. Ešte raz k prípadu Jakobson // Romboid. 1990. Č. 10.

22. Drug Š. Dodatok k Jakobsonovmu prípadu // Slovenská literatúra. 1991.Č. 5–6.

23. Kuldanová P. Roman Jakobson a Československo // Litteraria humanitas IV. Roman Jakobson.Brno, 1966 // https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/132377/LitterariaHumanitas_004-1996-1_19.pdf?sequence=1

24. Vodička F. Ne jen jubilejně. (70 let Romana Jakobsona) // Literární noviny. 1966. Č. 41.

25. Štoll L. Političnost skutečná a domnělá // Literární noviny. 1966. Č. 45.

26. Vodička F. Kritéria historického hodnocení // Literární noviny. 1966. Č. 48.

27. Štoll L. Objektivní historická kriteria // Literární noviny. 1966. Č. 51.

28. Pauliny E. Za čo vďačíme Jakobsonovi // Kultúrny život. 1966. Č. 42.

29. Ondruš Š. Jakobson a moderná veda // Kultúrny život. 1966. Č. 42.

30. Slovenská literatúra. 1967. Č. 1: Novomeský L. S avantgardou a v avantgarde (poznámky prisedemdesiatinách R. J.). S. 3–10; Štraus F. Poznámky k metódam výskumu slovenského verša.S. 11–43; Kochol V. Štúrovský desaťslabičník a srbský desaterac. S. 44–54; Šabík V. K sedemdesiatinám profesora Romana Jakobsona. S. 55–66; Jakobson R. Gramatická štruktúra veršov JankaKráľa. S. 67–78; Čepan O. Slovenská literárne veda v rokoch 1945–1966. S.79–97; V.Z. (vozmozhnoVálková Z.). K otázkam štrukturálnej poetiky. S. 98–103; Prídavková-Mináriková M. Sovietska diskusia o textológii a vydávaní klasikov. S. 103–109.

31. http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/extra/192007-exkluzivni-video-nevitany-vitanysvetovy-lingvista-roman-jakobson-v-brne/75

32. Súkromný archív prof. Márie Kusej, Ústav svetovej literatúry SAV. Avtografy s datamiv dnevnike.

33. Langerová Ž. Vtedy v Bratislave. Môj život s Oskarom L. Bratislava, 2015.

34. Langer J. Convictions: Memories of a Life shared with a Good Communist. London, 1979.

35. http://seance.ru/blog/esse/two-revolution/

36. Jakobson R. Lingvistická poetika. (Výber z diela). Bratislava, 1991.

37. Bosák J. Pri storočnici Romana Jakobsona // Jazykovedný časopis. 1996. Č. 2. S. 81–86; Sabol J.Dialóg o hľadaní podstaty jazyka // Jazykovedný časopis. 1996. Č. 2. S. 87–92; Horecký J. Jakobsonovská terminológia dištinktívnych príznakov // Jazykovedný časopis. 1996. Č. 2. S. 93–99; Dolník J.O jednej jakobsonovskej inšpirácii // Jazykovedný časopis. 1996. Č. 2. S. 100–107; Krajčovič R. Roman Jakobson a začiatky fonologického výskumu v slovenskej dialektológii // Jazykovedný časopis.1996. Č. 2. S. 108–112; Blanár V. Roman Jakobson o význame vlastného mena // Jazykovednýčasopis. 1996. Č. 2. S. 113–117 // http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/1996/2/JC_1996_2_LQ.pdf