THE COMMISSION OF HISTORIANS OF RUSSIA AND POLAND IN THE LATE XX - EARLY XXI CENTURY: PRESERVATION OF TRADITIONS AND NEW HORIZONS
THE COMMISSION OF HISTORIANS OF RUSSIA AND POLAND IN THE LATE XX - EARLY XXI CENTURY: PRESERVATION OF TRADITIONS AND NEW HORIZONS
Читать книгу   Download pdf
О чем книга?
The article is devoted to the study of the activities of the Commission of historians of Russia and Poland at the turn of XX and XXI century. It considers key projects and major conferences organized by the Commission in this period. It also presents the contribution of its heads to the development of the Polish-Russian scholarly cooperation.
Об авторах
References

1. Nosov B.V. Komissiya istorikov Rossii i Pol'shi v nauchnoj i obschestvennoj deyatel'nosti Viktorii Slivovskoj // Clio Moderna. 2011. Vyp. 8.

2. Fal'kovich S.M. 35 let Komissii istorikov Rossii i Pol'shi // Rossijsko-pol'skie nauchnye svyazi v XIX–XX vv. M., 2003.

4. Sotrudnichestvo rossijskikh i pol'skikh istorikov: dostizheniya, problemy, perspektivy: (Izuchenie i publikatsiya istoricheskikh istochnikov v Rossii i v Pol'she). M., 2011; Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki: polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w. Warszawa, 2013.

5. Komisja Historyków Polski i Rosji. Prof. W. Śliwowska // Archiwum Instytutu Historii Nauki PAN. Teczka 4.

6. Sharifzhanov I.I. Professor Viktoriya Slivovskaya – «nasha lyubov'» // Clio Moderna. 2011. Vyp. 8.

7. Makarov N.A., Nosov B.V. Predislovie // Sotrudnichestvo rossijskikh i pol'skikh istorikov: dostizheniya, problemy, perspektivy. (Izuchenie i publikatsiya istoricheskikh istochnikov v Rossii i v Pol'she). M., 2011.

8. Sinitsyn V.O. Nauchnoe sotrudnichestvo istorikov Rossii i Pol'shi: kazanskij opyt // Universitetskie okruga Rossii: global'nye i regional'nye aspekty razvitiya rossijskogo obrazovaniya. Kazan', 2009.

9. Sharifzhanov I.I., Slivovska V. Predislovie // Politicheskaya ssylka v Rossii KhIKh–KhKh vekov: regional'nye tsentry. Kazan', 1998.

10. Zasztowt L. Komisja historyków Polski i Rosji 2011. Sprawozdanie z konferencji: «Akademie Nauk Polski i Rosji, uniwersytety, wyższe uczelnie, zakłady i towarzystwa naukowe: Polsko-Rosyjskie relacje w sferze nauki. Warszawa –Pułtusk, 17–21 października 2011 r.» // Kwartalnik historii nauki i techniki. 2012. № 3–4.

11. Nosov B.V. Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya «Stolitsa i provintsiya v istorii Rossii i Pol'shi» // Slavyanovedenie. 2006. № 5.

12. Rossiya, Pol'sha, Germaniya: istoriya i sovremennost' evropejskogo edinstva v ideologii, politike i kul'ture. M., 2009.