NEIZVESTNYE STRANITsY OTEChESTVENNOGO VOSTOKOVEDENIIa. VYP. III. SOST. V.V. NAUMKIN (OTV. RED.), N.G. ROMANOVA, I.M. SMILIaNSKAIa. M.: VOST. LIT-RA, 2008. 719 S.
NEIZVESTNYE STRANITsY OTEChESTVENNOGO VOSTOKOVEDENIIa. VYP. III. SOST. V.V. NAUMKIN (OTV. RED.), N.G. ROMANOVA, I.M. SMILIaNSKAIa. M.: VOST. LIT-RA, 2008. 719 S.
Читать книгу
О чем книга?
Восток. Афро-азиатские общества: история и современность, NEIZVESTNYE STRANITsY OTEChESTVENNOGO VOSTOKOVEDENIIa. VYP. III. SOST. V.V. NAUMKIN (OTV. RED.), N.G. ROMANOVA, I.M. SMILIaNSKAIa. M.: VOST. LIT-RA, 2008. 719 S.
Об авторах