IuAR V OTsENKAKh MEZhDUNARODNYKh ORGANIZATsII
IuAR V OTsENKAKh MEZhDUNARODNYKh ORGANIZATsII
Читать книгу   Download pdf
О чем книга?
Восток. Афро-азиатские общества: история и современность, IuAR V OTsENKAKh MEZhDUNARODNYKh ORGANIZATsII
Об авторах
References
1. Davidson A.B., Filatova I.I. Yuzhnaya Afrika posle aparteida // MEhiMO. 2008. № 11.
2. Potapov M.A., Salitskij A.I., Shakhmatov A.V. Vozrozhdenie Azii: gorizonty modernizatsii. M., 2007.
3. Business Clusters. P., OECD. 2005.
4. The Economist. L., February 14, 2009.
5. The Economist. L., May 23, 2009.
6. The Economist. L., May 30, 2009.
7. Recearch Digest. WB. V. 3, № 1, Fall 2008.
8. Wider Angle. Helsinki. 2008. № 3.