Contemporary Islamism: an analysis of its functions and features
Contemporary Islamism: an analysis of its functions and features
Читать книгу   Download pdf
О чем книга?

The article describes Islamism as a multifaceted, multidimensional and constantly changing phenomenon. Islamism has many levels and manifestations. It is impossible to comprehend modern Muslim (and even more so Arab) societies without taking into account the influence of Islam as ideology, cultural environment, modality and way of life at the same time. It would be a mistake to represent Islamism as a node on the body of Muslim societies. In fact, Islamism largely reflects the essence of modern Muslim societies, the way of thinking and life of the majority of their population. Islamism in many ways helps to support social, economic, political and various other subsystems at different levels of society. It also creates a kind of Islamic model of modernization. In the article, the authors present their own vision of the reasons and grounds for the extensive and profound integration of Islamism into Muslim societies. Theyexaminefunctionsandaspects.

Об авторах
Leonid Grinin
Chief scientific officer of laboratory of monitoring of risks of sociopolitical destabilization National Research University Higher School of Economics
Andrey V. Korotayev
Head of Laboratory, National Reasearch University Higher School of Economics; Senior Research Fellow, Saint Petersburg State University; Leading Research Fellow, Institute for African Studies, RAS
head of the Laboratory of monitoring of risks of sociopolitical destabilization National Research University Higher School of Economics, leading researcher of the Institute of Oriental studies of the Russian Academy of Sciences; Professor FGP MSU
References

1. Agaev S. L. Iran v proshlom i nastoyaschem. M., 1981 [Agaev S. L. Iran in the Past and Present. Moscow, 1981 (in Russian)].

2. Alaev L. B. Indussko-musul'manskij konflikt v Indii. Konflikty na Vostoke: Ehtnicheskie i konfessional'nye, red. A. D. Voskresenskij. M.: Aspekt Press, 2008. S. 347–371 [Alaev L. B. Hindu-Muslim Conflict in India. Conflicts in the East: Ethnic and Confessional, ed. A. D. Voskresenskii. Moscow: Aspekt Press, 2008. Pp. 347–371 (in Russian)].

3. Belokrenitskij V. Ya. Ehtnoregional'nye i religiozno-sektantskie konflikty v Pakistane. Konflikty na Vostoke: Eht-nicheskie i konfessional'nye, red. A. D. Voskresenskij. M.: Aspekt Press, 2008. S. 326–346 [Belokrenitskii V. Ia. Ethnoregional and Reli-gious-Sectarian Conflicts in Pakistan. Conflicts in the East: Ethnic and Confessional, ed. A. D. Voskresenskii. Moscow: Aspekt Press, 2008. Pp. 326–346 (in Russian)].

4. Vasil'ev A. M. Islamskij ehkstremizm: opasnosti real'nye i mnimye. Islamskie radikal'nye dvizheniya na politicheskoj karte mira. Vyp. 2. Severnyj i Yuzhnyj Kavkaz, red. A. D. Savateev, N. A. Neflyasheva, Eh. F. Kisriev. M.: Institut Afriki RAN, 2017. S. 33–54 [Vasilyev A. M. Islamic Extremism: Real and Imaginary Dan-gers. Islamic Radical Movements on the Political Map of the World. Vol. 2. North and South Caucasus, ed. A. D. Savateev, N. A. Nefliasheva, E. F. Kisriev. Moscow: Institut Afriki RAN, 2017. Pp. 33–54 (in Rus-sian)].

5. Grinin L. E., Isaev L. M., Korotaev A. V. Revolyutsii i ne-stabil'nost' na Blizhnem Vostoke. 2-e izd. M.: Izd. «Uchitel'», 2016 [Grinin L. E., Isaev L. M., Korotaev A. V. Revolutions and Insta-bility in the Middle East. 2nd ed. Moscow: Uchitel, 2016 (in Russian)].

6. Grinin L. E., Korotaev A. V. Urbanizatsiya i politicheskaya ne-stabil'nost': K razrabotke matematicheskikh modelej politicheskikh protsessov. Polis. 2009. № 4. S. 34–52 [Grinin L.E., Korotaev A. V. Urbanization and Political Instability: Towards the Development of Mathematical Models of Political Processes. Polis. № 4. 2009. Pp. 34–52 (in Russian)].

7. Grinin L. E., Korotaev A. V. Blizhnij Vostok, Indiya i Ki-taj v globalizatsionnykh protsessakh. M.: Izd. «Uchitel'», 2016 [Grinin L. E., Korotaev A. V. Middle East, India and China in Globalization Processes. Moscow: Uchitel, 2016 (in Russian)].

8. Doroshenko E. A. Shiitskoe dukhovenstvo v dvukh revolyutsiyakh: 1905–1911 i 1978–1979 gg. M.: Institut vostokovedeniya RAN, 1998 [Doroshenko E. A. The Shia Clergy in Two Revolutions (1905–1911 and 1978–1979). Moscow: Institute vostokovedeniia RAN, 1998 (in Russian)].

9. Ignatenko A. Islam i politika. M.: Institut religii i po-litiki, 2004 [Ignatenko A. Islam and Politics. Moscow: Institut religii i politiki, 2004 (in Russian)].

10. Ignatenko A. Ehpistemologiya islamskogo radikalizma. Reli-giya i globalizatsiya na prostorakh Evrazii. Pod red. A. Malashenko i S. Filatova, 2-e izd. M.: ROSSPEhN; Tsentr Karnegi, 2009. S. 175–221 [Ignatenko A. Epistemology of Islamic Radicalism. Reli-gion and Globalization in all of Eurasia, ed. A. Malashenko and S. Filatov, 2nd ed. Moscow: ROSSPEN; Tsentr Carnegie, 2009. Pp. 175–221 (in Russian)].

11. Kisriev Eh. F. Zarozhdenie radikal'nykh islamskikh dvizhenij v Dagestane. Islamskie radikal'nye dvizheniya na politicheskoj karte mira. Vyp. 2. Severnyj i Yuzhnyj Kavkaz. Red. A. D. Savateev, N. A. Neflyasheva, Eh. F. Kisriev. M.: Institut Af-riki RAN, 2017. S. 203–251 [Kisriev E. F. The Formation of the Rad-ical Islamic Movements in Daghestan. Islamic Radical Movements on the Political Map of the Modern World. North and South Caucasus Vol. 2. Ed. A. D. Savateev, N. A. Nefliasheva, E. F. Kisriev. Moscow: Institut Afriki RAN, 2017. Pp. 203–251 (in Russian)].

12. Kisriev Eh. F., Savateev A. D. Vvedenie. Islamskie radikal'-nye dvizheniya na politicheskoj karte sovremennogo mira. T. 1. Otv. red. A. D. Savateev, Eh. F. Kisriev. M., 2015 [Kisriev E. F., Savateev A. D. (eds.) Introduction. Islamic Radical Movements on the Political Map of the Modern World. Vol. 1. Moscow, 2015 (in Russian)].

13. Klyuev B. I. Religiya i konflikt v Indii. M.: IV RAN, 2002 [Kliuev B. I. Religion and Conflict in India. Moscow: IV RAN, 2002 (in Russian)].

14. Korotaev A. V. Lovushka na vykhode iz lovushki. K matemati-cheskomu modelirovaniyu sotsial'no-politicheskoj destabilizatsii v stranakh mir-sistemnoj periferii. Sotsiologiya i obschestvo: glo-bal'nye vyzovy i regional'noe razvitie. Red. Zh. T. Toschenko. M.: RSO, 2012. S. 1483–1489 [Korotaev A. V. A Trap at the Escape from the Trap. To the Mathematical Modeling of Social and Political Desta-bilization in the Countries of the World-System Periphery. Sociology and Society: Global Challenges and Regional Development, ed. Zh. T. Toshchenko. Moscow: RSO, 2012. Pp. 1483–1489 (in Russian)].

15. Korotaev A. V., Grinin L. E., Bozhevol'nov Yu. V., Zin'ki-na Yu. V., Malkov S. Yu. Lovushka na vykhode iz lovushki. Logiche-skie i matematicheskie modeli. Proekty i riski buduschego. Kon-tseptsii, modeli, instrumenty, prognozy. Red. A. A. Akaev, A. V. Korotaev, G. G. Malinetskij, S. Yu. Malkov. M.: Kra-sand/URSS, 2011. S. 138–164 [Korotaev A. V., Grinin L. E., Bozhevolnov Yu. V., Zin'kina Yu. V., Malkov S. Yu. A Trap at the Es-cape from the Trap. Logical and Mathematical Models. Projects and Risks of the future. Concepts, Models, Tools, Forecasts, ed. A. A. Akaev, A. V. Korotaev, G. G. Malinetskii, S. Yu. Malkov. Moscow: Krasand/URSS, 2011. Pp.138–164 (in Russian)].

16. Korotaev A. V., Malkov S. Yu. Lovushka na vykhode iz mal'tu-zianskoj lovushki v sovremennykh moderniziruyuschikhsya obschestvakh. Istoriya i Matematika. 2014. № 9. S. 43–98 [Korotaev A. V., Malkov S. Yu. The Trap at the Escape from the Malthusian Trap in Modern Modernizing Societies. History and Mathematics. 2014. № 9. Pp. 43–98 (in Russian)].

17. Korotaev A. V., Malkov S. Yu., Burova A. N., Zin'kina Yu. V., Khodunov A. S. Lovushka na vykhode iz lovushki. Matematicheskoe modelirovanie sotsial'no-politicheskoj destabilizatsii v stranakh mir-sistemnoj periferii i sobytiya Arabskoj vesny 2011 g. Mode-lirovanie i prognozirovanie global'nogo, regional'nogo i natsio-nal'nogo razvitiya. Red. A. A. Akaev, A. V. Korotaev, G. G. Malinetskij, S. Yu. Malkov. M.: LIBROKOM/URSS, 2012. S. 210–276 [Korotaev A. V., Malkov S. Yu., Burova A. N., Zinkina Yu. V., Khodunov A. S. A Trap at the Escape from the Trap. Mathe-matical Modeling of Socio-Political Destabilization in the Countries of the World-System Periphery and the Events of the Arab Spring of 2011. Modeling and Forecasting of Global, Regional and National De-velopment. Ed. A. A. Akaev, A. V. Korotaev, G. G. Malinetskii, S. Yu. Malkov. Moscow: LIBROKOM/URSS, 2012. Pp. 210–276 (in Rus-sian)].

18. Korotaev A. V., Khalturina D. A., Kobzeva S. V., Zin'ki-na Yu. V. Lovushka na vykhode iz lovushki? O nekotorykh osobenno-styakh politiko-demograficheskoj dinamiki moderniziruyuschikhsya si-stem. Proekty i riski buduschego. Kontseptsii, modeli, instrumen-ty, prognozy. Red. A. A. Akaev, A. V. Korotaev, G. G. Malinetskij, S. Yu. Malkov. M.: Krasand/URSS, 2011 [Korotaev A. V., Khalturina D. A., Kobzeva S. V., Zinkina Yu. V. A Trap at the Escape from the Trap? On Some Features of the Political and Demographic Dynamics of Modernizing Systems. Projects and Risks of the future. Concepts, Mod-els, Tools, Forecasts. Ed. A. A. Akaev, A. V. Korotaev, G. G. Ma-linetskii, S. Yu. Malkov. Moscow: Krasand/URSS, 2011 (in Russian)].

19. Korotaev A. V., Khalturina D. A., Malkov A. S., Bozhevol'-nov Yu. V., Kobzeva S. V., Zin'kina Yu. V. Zakony istorii. Mate-maticheskoe modelirovanie i prognozirovanie mirovogo i regio-nal'nogo razvitiya. 3-e izd., ispr. i dop. M.: LKI/URSS, 2010 [Ko-rotaev A. V., Khalturina D. A., Malkov A. S., Bozhevolnov Yu. V., Kobzeva S. V., Zinkina Yu. V. The Laws of History. Mathematical Modeling and Forecasting of the World and Regional Development. 3rd ed. Moscow: LKI/URSS, 2010 (in Russian)].

20. Korotaev A. V., Shishkina A. R., Isaev L. M. Schit islama? Islamskij faktor rasprostraneniya VICh v Afrike. Red. L. E. Grinin, A. V. Korotaev. Volgograd: Uchitel', 2014. S. 184–193. [Korotayev A. V., Shishkina A. R., Issaev L. M. The Shield of Is-lamism? The Muslim Factor of the AIDs Spreading in Africa, ed. L. E. Grinin, A. V. Korotaev. Volgograd: Uchitel, 2014. Pp. 184–193 (in Russian)].

21. Kostenko V. V. Problemy gendernogo neravenstva na arab-skom Vostoke. Aziya i Afrika segodnya. 2017. № 9 (722). S. 61–66 [Kostenko V. V. Problems of Gender Inequality in the Arab Countries. Azia i Afrika segodnya (Asia and Africa Today). 2017. № 9. Pp. 61–66 (in Russian)].

22. Levin Z. I. Ocherki prirody islamizma. Moskva: IV RAN, 2014. [Levin Z. I. Essays on the Nature of Islamism. Moscow, IV RAN, 2014 (in Russian)].

23. Malashenko A. Islamskaya al'ternativa i islamistskij pro-ekt. M., 2006. [Malashenko A. V. The Islamic Alternative and the Is-lamic Project. Moscow, 2006 (in Russian)].

24. Malashenko A. V. Islamizm kak dolgosrochnyj faktor glo-bal'noj politiki. Islamskie radikal'nye dvizheniya na politiche-skoj karte sovremennogo mira. T. 1. Otv. red. A.D. Savateev, Eh.F. Kisriev. M., 2015. S. 97–126. [Malashenko A. V. Islamism as a Long-Term Factor of the Global Politics. The Islamist Radical Move-ments on the Political Map of the Modern World, Vol. 1, ed. A D. Savateev, E. F. Kisriev. Moscow, 2015. Pp. 97–126 (in Russian)].

25. Mirskij G. I. Tsivilizatsiya bednykh. Otechestvennye zapiski 5(14). – URL: http://www.strana-oz.ru/2003/5/civilizaciya-bednyh (da-ta obrascheniya: 18.12.2012). [Mirsky G. I. The Civilization of the Poor. Otechestvennye zapiski 5(14). – URL: http://www.strana-oz.ru/2003/5/civilizaciya-bednyh (Date of access: 18.12.2012) (in Rus-sian)].

26. Mirskij G. I. Radikal'nyj islamizm: sila idei. Groza s Vo-stoka. Kak otvetit mir na vyzov IGIL? Sost. F. A. Luk'yanov. M.: Ehksmo, 2016. [Mirsky G. I. The Radical Islamism: The Power of an Idea. The Storm Comes from the East. How will the World Respond to the ISIS Challenge? Ed. F. A. Lukyanov. Moscow: Eksmo, 2016 (in Russian)].

27. Polonskaya L. R. Religiya v politicheskoj kul'ture Indii. In-diya: religiya v politike i obschestvennom soznanii. Otv. red. B. I. Klyuev, A. D. Litman. M.: Nauka, 1991. S. 5–42. [Polonskaya L. R. Religion in the Political Culture of India. India: Reli-gion in Politics and Popular Conscience, ed. B. I. Kluev, A. D. Litman. Moscow: Nauka, 1991. Pp. 5–42 (in Russian)].

28. Savateev A. D., Neflyasheva N. A., Kisriev Eh. F. (red.) Islam-skie radikal'nye dvizheniya na politicheskoj karte sovremennogo mira. Sb. statej. T. 2. Severnyj i Yuzhnyj Kavkaz. M.: In-t Afri-ki RAN, Ros. in-t druzhby narodov, 2017. [Savateev A. D., Ne-flyasheva N. A., Kisriev E. F. (eds.) The Islamist Radical Movements on the Political Map of the Modern World, Vol. 2. The Northern and So-thern Caucasus. Moscow: Institute of African Studies of the RAS, 2017 (in Russian)].

29. Stepanov R. N. Nekotorye nablyudeniya otnositel'no sovre-mennykh protsessov v islame (na primere Egipta). Islam v istorii narodov Vostoka. M., 1981. [Stepanov R. N. Some Observations Concerning Current Processes in Islam (by the example of Egypt). Is-lam in the History of the Orient Peoples. Moscow, 1981 (in Russian)].

30. Strebkova O. N., Ponarin Eh. D., Kostenko V. V. Proverka iz-meritel'noj invariantnosti: sluchaj poryadkovykh peremennykh (na primere gendernogo ehgalitarizma v arabskikh stranakh). Sotsiologiya: metodologiya, metody, matematicheskoe modelirova-nie. T. 44. 2017. C. 7–36. [Strebkova O. N., Ponarin E. D., Kosten-ko V. V. The Test of the Measurement Invariance: The Case of Ordinal Variables (by the example of the gender egalitarianism in the Arab world). Sociology: methodology, methods, mathematical modeling (Sotsiologiya 4M). Vol. 44. 2017. Pp. 7–36 (in Russian)].

31. Tischenko S. M., Korotaev A. V., Khalturina D. A. Sotsiopsi-khologicheskie parametry stran i tsivilizatsij mira. Sistemnyj monitoring global'nykh i regional'nykh riskov. T. 2. 2010. S. 379–410. (Tischenko S. M., Korotayev A. V., Khaltourina D. A. The Socio-Psychological Variables for the Countries and Civilizations of the World. The Systemic Minitoring of Gobal and Regional Risks. Vol. 9. 2010. Pp. 379–410 (in Russian)].

32. Khantington S. Stolknovenie tsivilizatsij. M.: Izd. AST, 2003. {Huntington S. The Clash of Civilizations. Moscow: AST, 2003 (in Russian)].

33. Tsaregorodtseva I. A. Islamskij aktivizm: osnovnye ehtapy razvitiya ideologii. Islamskie radikal'nye dvizheniya na politi-cheskoj karte mira. Vyp. 2. Severnyj i Yuzhnyj Kavkaz. Red. A. D. Savateev, N. A. Neflyasheva, Eh. F. Kisriev. M.: Institut Af-riki RAN, 2017. S. 93–111. [Tsaregorodtseva I. A. The Islamic Activ-ism: The Major Stages of Development of the Ideology. The Islamist Radical Movements on the Political Map of the Modern World. Vol. 2. The Northern and Sothern Caucasus, ed. A. D. Savateev, N. A. Ne-flyasheva, E. F. Kisriev (eds.). Moscow: Institute of African Studies of the RAS, 2017. Pp. 93–111 (in Russian)].

34. Yurlova E. S. Indiya: musul'mane i musul'manki. Problemy religioznogo men'shinstva v mnogokonfessional'nom obschestve. Aziya i Afrika segodnya. 2007. № 10. S. 124–131. [Yurlova Ye. S. In-dia: The Muslim Men and Women. The Problems of the Religious Mi-nority in a Multiconfessional Society. Azia i Afrika segodnya (Asia and Africa Today). 2007. № 10. Pp.124–131 (in Russian)].

35. Abbott P. Gender equality and MENA women's empowerment in the aftermath of the 2011 uprisings. Arab Transformations working paper 10. https://ssrn.com/abstract=2902890 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2902890. Accessed 10 May 2018

36. Achilov D. When Actions Speak Louder than Words: Examining Collective Political Protests in Central Asia. Democratization. 2015, No. 23(4). Pp. 699–722.

37. Achilov D. Revisiting Political Islam: Explaining the Nexus be-tween Political Islam and Contentious Politics in the Arab World. So-cial Science Quarterly. 2016. No. 97(2). Pp. 252–270.

38. Achilov D. and Sen S. Got Political Islam? Are Politically Moder-ate Muslims Really Different from Radicals? International Political Sci-ence Review. 2017. No. 38(5). Pp. 608–624.

39. Addleton J. The impact of the Gulf War on migration and remit-tances in Asia and the Middle East. International Migration. 1991. No. 29(4). Pp. 509–526.

40. Al-Braizat F. ‘Muslims and Democracy: An Empirical Critique of Fukuyama’s Culturalist Approach’. International Journal of Compara-tive Sociology. 2002. No. 43. Pp. 269–99.

41. Alexander A. C. & Welzel C. Empowering women: the role of emancipative beliefs. European sociological review. 2011a. No. 27(3). Pp. 364–384.

42. Alexander A. C. and Welzel C. Islam and patriarchy: how robust is Muslim support for patriarchal values? International Review of Soci-ology. 2011b. No. 21(2). Pp. 249–276.

43. Alexander A. C. and Welzel C. Islam and patriarchy: how robust is Muslim support for patriarchal values? World Values Research. 2011c. No. 4(2). Pp. 40–70.

44. Alexander A. C. & Welzel C. Eroding patriarchy: the co-evolution of women's rights and emancipative values. International Review of So-ciology. 2015. No. 25(1). Pp. 144–165.

45. Algar H. Religion and State in Iran (1785–1906). The Role of the Ulema in Qajar Period. Berkeley – Los Angeles, 1969.

46. Amin H. Post Islamism: Pakistan in the Era of Neoliberal Globali-zation. Lahore: International Islamic University, 2017.

47. Ayoob M. The Many Faces of Political Islam: Religion and Poli-tics in the Muslim World. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2009.

48. Bayat A. Islam and Democracy: What is the Real Question? ISIM Paper 8. Leiden: Amsterdam University Press, 2007.

49. Bayat A. Post-Islamism: The Changing Face of Political Islam. New York: Oxford University Press, 2013.

50. Berman S. Islamism, Revolution, and Civil Society. Perspectives on Politic. 2003. No. 1(2). Pp. 257–272.

51. Bisk T. The War on Islamism. In Richman A. and Sharan Y. (ed.). Lone Actors – An Emerging Security Threat. Amsterdam: IOS Press, 2015. Pp. 132–145.

52. Dalacoura K. Islamism, Democracy and Democratization and the 2011 Arab Uprisings. Mediterranean Politics. 2015. No. 20(3). Pp. 420–426. – URL: http://dx.doi.org/10.1080/13629395.2015.1042712

53. Dawisha A. Arab Nationalism in the Twentieth Century: from Tri-umph to Despair. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016.

54. Denoeux G. The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam. Middle East Policy. 2002. No 9(2). Pp. 56–81.

55. Fargues P. Demography and Politics in the Arab world. Popula-tion: An English Selection. 1993. No. 5. Pp. 1–20.

56. Fox A. M., Alzwawi S. A. and Refki D. Islamism, Secularism and the Woman Question in the Aftermath of the Arab Spring: Evidence from the Arab Barometer. Politics and Governance. 2016. No 4(4). Pp. 40–57. DOI: 10.17645/pag.v4i4.767

57. Fuller G.E. The Future of Political Islam. New York: Macmillan, 2004.

58. Fuller G. Turkey and the Arab Spring: Leadership in the Middle East. Bozorg Press, 2014.

59. Geertz C. Islam Observed. Religious Development in Morocco and Indonesia. Chicago: The University of Chicago Press, Phoenix Edition, 1971.

60. Grinin L., Korotayev A. & Tausch A. Islamism, Arab Spring, and the Future of Democracy. World System and World Values Perspectives. Dordrecht–Heidelberg–New York: Springer, 2018.

61. Hoffman M, Jamal A. Religion in the Arab Spring: between two competing narratives. Journal of Politics. 2014. No. 76(3). Pp. 593–606.

62. Holdo M. Post-Islamism and Fields of Contention after the Arab Spring: Feminism, Salafism and the Revolutionary Youth. Third World Quarterly. 2017. No. 38(8). Pp. 1800–1815. – URL: https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1233492

63. Hooper I. CAIR Welcomes AP Stylebook Revision of ‘Islamist’. Council on American-Islamic Relations Press Release (March 11, 2015). Washington, DC: Council on American-Islamic Relations. 2015. – URL: https://www.cair.com/press-center/press-releases/11808-cair-welcomes-ap-stylebook-revision-of-islamist.html

64. Hossain A. A. Islamism, Secularism and Post-Islamism: the Mus-lim World and the Case of Bangladesh. Asian Journal of Political Sci-ence. 2016. No. 24(2). Pp. 214–236.

65. Huntington S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster, 1996.

66. Inglehart R. Islam, gender, culture, and democracy. International Journal of Comparative Sociology. 2002. No. 43(3–5). Pp. 224–228.

67. Inglehart R. F. The worldviews of Islamic publics in global per-spective. Values and perceptions of the Islamic and Middle Eastern pub-lics / Ed. by M. Moaddel. Palgrave Macmillan, New York, 2007. Pp. 25–46.

68. Inglehart R. Changing Values in the Islamic World and the West. Values, Political Action, and Change in the Middle East and the Arab Spring. Ed. by M. Moaddel and M. Gelfand. New York: Oxford Uni-versity Press, 2017. Pp. 3–24.

69. Keddie N. R. Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani: A Political Biog-raphy. Berkeley: University of California Press, 1972.

70. Keddie N. R. Religion, Politics and Society. London – New York, 1980.

71. Kelsay J. Arguing the Just War in Islam. Cambridge, MA.: Har-vard University Press, 2007.

72. Ketchley N. Egypt in a Time of Revolution. Cambridge: Cam-bridge University Press, 2017.

73. Korotayev A. Technological Growth and Sociopolitical Destabili-zation: A Trap at the Escape from the Trap? Socio-Economic and Technological Innovations: Mechanisms and Institutions. Ed. by K. Mandal, N. Asheulova, S. G. Kirdina. New Delhi: Narosa Publishing House, 2014. Pp. 113–134.

74. Korotayev A., Issaev L., Rudenko M., Shishkina A., & Ivanov E. Afrasian Instability Zone and Its Historical Background. Social Evolu-tion & History. 2016, no. 15(2). Pp. 120–140.

75. Korotayev A. V., Issaev L. M., Shishkina A. R. Women in the Is-lamic Economy: a Cross-Cultural Perspective. St Petersburg Annual of Asian and African Studies. 2013. No. 2. Pp. 105–116.

76. Korotayev A. V., Issaev L. M., Shishkina A. R. Female labor force participation rate, Islam, and Arab culture in cross-cultural per-spective. Cross-Cultural Research. 2015, no. 49(1). Pp. 3–19.

77. Korotayev A., Issaev L. and Shishkina A. Egyptian Coup of 2013: an ‘Econometric’ Analysis. The Journal of North African Studies. 2016, no. 21(3). Pp. 341–356.

78. Korotayev A., Malkov S. and Grinin L. A Trap at the Escape from the Trap? Some Demographic Structural Factors of Political In-stability in Modernizing Social Systems. In: Grinin L. E. and Korotayev A. V. (eds.). History & Mathematics: Trends and Cycles. Yearbook. 2014. Pp. 201–267. Volgograd: ‘Uchitel’ Publishing House, 2014.

79. Korotayev A., Zinkina J., Kobzeva S., Bogevolnov J., Khaltouri-na D., Malkov A. and Malkov S. A Trap at the Escape from the Trap? Demographic-Structural Factors of Political Instability in Modern Afri-ca and West Asia. Cliodynamics. 2011, no. 2(2). Pp. 276–303.

80. Kostenko V., Kuzmichev P., Ponarin E. Attitudes towards gender equality and perception of democracy in the Arab world. Research paper no. WP BRP 50/SOC/2014. Higher School of Economics, Moscow, 2014.

81. Kostenko V. V., Kuzmuchev P. A., Ponarin E. D. Attitudes to-wards gender equality and perception of democracy in the Arab world. Democratization, 2016, no. 23(5). Pp. 862–891.

82. Kurzman Ch. Liberal Islam: A Source Book. New York: Oxford University Press, 1998.

83. Levtzion N., Pouwels R. L. History of Islam in Africa. Athens, OH: Ohio University Press, 2000.

84. March A.F. Political Islam: Theory. Annual Review of Political Science. 2015, no. 18. Pp. 103–123.

85. Osman T. Islamism: What it Means for the Middle East and the World. New Haven, CT: Yale University Press, 2016.

86. Poljarevic E. Islamism. In Emad El-Din Shahin. The Oxford En-cyclopedia of Islam and Politics. Oxford University Press, 2015.

87. Ponarin E. D., Kostenko V. V. Attitude to Gender Equality in the Arab East. Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2013. T. 6. № 12. S. 1838–1846.

88. Rahim L. Z. Towards a Post-Islamist Secular Democracy in the Muslim World. Paper presented at the Contemporary Challenges of Pol-itics Research Workshop, Crowne Plaza Hotel, Coogee Beach, NSW, Australia, 31 October, 2011.

89. Rajaee F. Islamism and Modernism: the Changing Discourse in Iran. Austin: University of Texas Press, 2007.

90. Rizzo H., Abdel-Latif A. H. and Meyer K. The relationship be-tween gender equality and democracy: A comparison of Arab versus non-Arab Muslim societies. Sociology, 2007, no. 41(6). Pp. 1151–1170.

91. Rowley C. K. and Smith N. Islam’s democracy paradox: Muslims claim to like democracy, so why do they have so little? Public Choice. 2009, no. 139(3–4). Pp. 273–299.

92. Schwedler J. Can Islamists Become Moderates? Rethinking the Inclusion-Moderation Hypothesis. World Politics. 2011, no. 63(2). Pp. 347–376.

93. Shishkina A. R., Issaev L. M., Truevtsev K. M., Korotayev A. V. The Shield of Islam? Islamic Factor of HIV Prevalence in Africa. Histo-ry & Mathematics. 2014. No 4. Pp. 314–321.

94. Sidahmed A. S. Politics and Islam in Contemporary Sudan. Rich-mond: Curzon Press, 1997.

95. Spierings N. The influence of Islamic orientations on democratic support and tolerance in five Arab countries. Politics and Religion. 2014, No 7(4). Pp. 706–733.

96. Tausch A. Islamism and antisemitism. Preliminary evidence on their relationship from cross-national opinion data. Social Evolution & History. 2016, No 15(2). Pp. 50–99.

97. Tessler M. and E. Altinoglu. ‘Political Culture in Turkey: Connec-tions Among Attitudes Toward Democracy, the Military and Islam’. Democratization. 2004, No 11. Pp. 22–51.

98. Tessler M. Do Islamic orientations influence attitudes toward de-mocracy in the Arab world? Evidence from Egypt, Jordan, Morocco, and Algeria. International Journal of Comparative Sociology. 2002a. No 43(3–5). Pp. 229–249.

99. Tessler M. Islam and democracy in the Middle East: The impact of religious orientations on attitudes toward democracy in four Arab countries. Comparative Politics. 2002b. Pp. 337–354.

100. Tessler M. Arab and Muslim political attitudes: Stereotypes and evidence from survey research. International Studies Perspectives. 2003. No 4(2). Pp. 175–181.

101. Tibi B. Islamism and Islam. New Haven & London: Yale Univer-sity Press. 2012.

102. Tibi B. The Islamist Venture of the Politicization of Islam to an Ideology of Islamism. A Critique of the Dominating Narrative in West-ern Islamic Studies. Soundings: An Interdisciplinary Journal. 2013, No 96(4). Pp. 431–449.

103. UN Population Division. UN Population Division Database. 2018. URL: http://www.un.org/esa/ population

104. Volpi F., Stein E. Islamism and the State after the Arab Upris-ings: Between People Power and State Power. Democratization. 2015, No 22(2). Pp. 276–293.

105. Weiss M. Southeast Asia's Muslim Majority Democracies: Elec-tions and Islamism outside the MENA Region. Taiwan Journal of De-mocracy. 2010. No 6(1). Pp. 81–106.

106. Woltering R.A.F.L. The Roots of Islamist Popularity. Third World Quarterly. 2002, No 23(6). Pp. 1133–1143.

107. Yapp M.E. Islam and Islamism. Middle Eastern Studies. 2004, No 40(2). Pp. 161–182.